พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ ภายใต้กฏระเบียบ ให้รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้